Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
THỂ LỆ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
 

        UBND XÃ NGŨ HÙNG

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT

      “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP

NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM”

               Số:  01  /TL– BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Ngũ Hùng, ngày 12  tháng  12 năm 2014

THỂ LỆ

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 26/11/2014 của UBND huyện Thanh Miện về Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

Ban Tổ chức cuộc thi xã Ngũ Hùng ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn xã Ngũ Hùng (gọi tắt là cuộc thi) như sau:

I.ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn xã Ngũ Hùng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi: Trả lời 09 câu hỏi về một số nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 (Ban hành kèm theo Thể lệ này).

2. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung

Bài dự thi phải trả lời đầy đủ 09 câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi ban hành kèm theo thể lệ này; đúng chủ đề, nội dung quy định;nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

 Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.

2. Yêu cầu về hình thức

Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt trên giấy A4, đánh số trang theo thứ tự, đóng thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ “ BÀI DỰ THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”; ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi.

 Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

3. Số lượng bài dự thi: Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi. Bài dự thi chưa được gửi tham gia bất kỳ 1 cuộc thi nào.

4. Bài dự thi không hợp lệ:Những bài không đáp ứng các quy định tại điểm 1,2,3 nêu trên, là bài không hợp lệ.

IV. PHẠM VI, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1. Phạm vi tổ chức cuộc thi: Cuộc thi viết“Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được tổ chức trên phạm vi toàn xã.

2. Thời gian phát động, tổng kết, gửi bài, nhận bài dự thi, địa chỉ nhận bài dự thi

- Phát động cuộc thi trên phạm vi toàn xãvào ngày 15tháng 12năm 2014.

- Tổng kết và trao giải cuộc thitrước ngày 20/4/2015.

- Người dự thi nộp bài thi tại văn phòng UBND xã (Qua cán bộ Tư pháp xã)

- Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 01/01/2015;

- Thời gian kết thúc nhận bài dự thi: 17 giờ ngày 10/4/2015.

- Ban Tổ chức cuộc thi xã gửi  bài dự thi đạt giải về Ban Tổ chức cuộc thi Huyệntrước 17h ngày 30/4/2015 để dự thi vòng chung khảo.

VII. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng

1.1. Giải cá nhân

a) Một giải nhất: 200.000 đồng

b) Ba giải nhì, mỗi giải: 150.000 đồng

c) Năm giải ba, mỗi giải: 100.000 đồng

d) Mười giải khuyến khích, mỗi giải: 50.000 đồng

1.2. Giải tập thể

a) Một giải nhất: 300.000 đồng

b) Hai giải nhì, mỗi giải: 200.000 đồng

c) Ba giải ba, mỗi giải: 150.000 đồng

d) Năm giải khuyến khích, mỗi giải 100.000 đồng

Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.

2. Hình thức thưởng

 Ban Tổ chức cuộc thi tặng giải thưởng cuộc thi cho các tập thể và cá nhân có bài dự thi đạt giải.

Tập thể và cá nhân khác có thành tích xuất sắc,góp phần tổ chức thành công cuộc thi, được cơ quan, đơn vị, địa phương ghi nhận là thành tích công tác năm 2015./.

 

Nơi nhận:     

- Phòng Tư pháp  huyện;

- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã;

- Các ban ngành đoàn thể;

- Lưu VT.

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TRƯỞNG BAN

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Nguyễn Xuân Hoàng

 
Các bài liên quan
Ngũ Hùng Tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (15/04/2015)
Thanh Miện tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (31/03/2015)
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM NĂM 2013 (31/03/2015)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

VĂN BẢN MỚI

    Không có văn bản, tài liệu nào trong danh sách
Truyền thông
Get the Flash Player to see this player.
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay130 
 Hôm qua97
 Tuần này373 
 Tất cả462009 
IP: 18.207.102.38